Clicky

 1. Şirketin Sorumlulukları
  • Hiç bir amir burada yer alan kuralları, ilkeleri, yasa ve yönetmelikleri ihlal edecek bir davranışta bulunulmasını isteyemez.
  • Şirket yöneticileri, çalışanlarının davranışlarından, şirket politika ve hedeflerine uyup uymadıklarından sorumludur.
  • Her yönetici yasal ve ahlaki davranışlarla ilgili olarak çalışanlarını bilgilendirmekten sorumludur.
  • Şirket, müşterilerinin yasal hakları ve hizmet güvencesi ile ilgili olarak tarafları bilgilendirmekten sorumludur.
 2. Çalışanların Sorumlulukları
  • Görev, unvan ve yeri ne olursa olsun bütün çalışanlar burada belirlenen kurallar ve çalışma ilkelerine uymakla yükümlüdür.
 3. Müşteri ile İlişkiler ve Müşteri Hakları
  • Müşterilere hiçbir ayırım gözetmeksizin, adil ve dürüst davranmak esastır.
  • Şirket çalışanları sunulan hizmetler ile ilgili yanlış ya da yanıltıcı bilgi veremez.
  • Hizmet satış ve alımları, fiyat, hizmet kalitesi ve bu süreçler ile ilgili her türlü işlemin yerine getirilmesinde güvenilirlik ve tarafsızlık esastır.
  • Şirket;
   Belgelendirme sürecinde başvuru sahiplerinden, adaylardan, belgelendirilmiş kişi ya da kuruluşlardan ve diğer kesimlerden gelebilecek her türlü şikayet ve itirazın değerlendirilip çözüme kavuşturulmasını sağlayacak bağımsız ve tarafsız bir sistem ve politikaya sahiptir.
  • Müşterinin belge üzerinde unvan, adres v.b. değişiklikleri isteme hakkı vardır.
  • Belgelendirme süreci ile ilgili başvuru sahiplerinin, adayların, belgelendirilmiş kişi ya da kuruluşların bilgilenme hakkı vardır.
 4. Şirket Kayıtlarının Doğruluğu
  • Şirket gerçekleştirilen iş etkinlikleri sonucu oluşturulan tüm teknik, yönetsel, mali kayıtların doğru ve dürüst olarak tutulduğunu ve gerektiğinde denetime açık olduğunu beyan eder.
  • Yanlış bilgilendirme ya da yanlış yönlendirme amacı ile bilgi verilmesine göz yumulmayacaktır.
  • Şirket kayıtlarında bir işlemi kasıtlı olarak farklı gösteren veya değiştiren hiçbir işlem yapılmayacaktır.
 5. Çıkar Çatışması
  • Değişik türden belgelendirme faaliyetleri ayrı ayrı yürütülecektir. Bu faaliyetler arasında karşılıklı çıkar sağlaması muhtemel uygulamalara izin verilmeyecektir.
  • Şirket çalışanlarının, belgelendirme süresinde müşteri ile tarafsızlığı zedeleyecek nitelikte bir ilişki içerisinde olmasına (mülkiyet ilişkisi, çıkar ilişkisi ya da kan bağı ilişkisi) izin verilmeyecektir.
  • Şirket çalışanları çalışma saatleri içerisinde kişisel işlerini yürütmek, kişisel yararlar sağlayacak şekilde iş dışı faaliyetlerde bulunmak, başka bir firma ya da kişi için çalışmak veya danışmanlık yapmak, firma dışına bilgi aktarmak gibi faaliyetlerde bulunmayacaktır.
 6. İşçi Sağlığı, İş Güvenliği
  • Şirketin, tüm çalışanlarının sağlıklı çalışma ortamını korumak, güvenli çalışma kural ve uygulamalarını gözetmek ve verilen kişisel koruyucu donanımı kullanmak sureti ile kazaları önleme sorumluluğu bulunmaktadır.
  • Belgelendirme veya hizmet amaçlı gidilen firma sahalarında, şirket personeli gidilen firmanın uyguladığı işçi sağlığı ve iş güvenliği sistemine harfiyen uymak ve verilen koruyucu ekipmanı kullanmakla yükümlüdür.
 7. Hizmet Kalitesi ve Güvenliği
  • Şirket hizmet kalitesini mümkün olan en üst düzeyde tutmak için ilgili kod, standart ve yönetmelikleri takip eder.
  • Şirket hizmet kalitesini korumak için çalışanlarını nitelikli ve uygun kişilerden seçer ve görevlendirir.
  • Şirket hizmet kalitesi ve güvenliği için sanayi, üniversite ve kamu ile işbirliği içindedir.
 8. Yasa ve Yönetmeliklere Uyum
  • Şirket, belgelendirme ve hizmetler ile ilgili olarak tüm yasa, yönetmelik ve kanuni gerekliliklere göre hizmet verir.
 9. Gizliliğin Korunması
  • Şirket tarafından ve gereğince izin alınarak açıklanan gizli bilgiler dışında, tüm bilgi ve belgelerin korunması tüm GSI SLV TR çalışanlarının sorumluluğundadır.
  • Müşteri, firma veya resmi makamlardan gelen şirket hakkındaki tüm bilgi istemleri, şirketin o konu ile ilgili ve yetkin kılınmış personeline aktarılır.
 10. Bağımsızlık ve Tarafsızlık
  • Şirket, hizmet ve belgelendirme çalışmalarında, tüm taraflara fark gözetmeksizin hizmet verir.
  • Şirket, tarafsızlık ve bağımsızlık ilkesini tehlikeye sokacak durumlara mahal vermemek için gereken tüm tedbirleri alır ve bu konuda yetkili tüm taraflardan gelen önerileri değerlendirir ve sonuçlandırır.