Clicky

Genel İlkeler

GSI SLV-TR tarafından, herhangi bir kimseye rüşvet, yolsuzluk, kolaylaştırma ödemeleri, uygunsuz

hediye verilmesine veya alınmasına müsamaha gösterilmez.

Hiçbir çalışan, doğrudan veya dolaylı olarak bir iş ortağı veya herhangi bir üçüncü şahıs aracılığıyla

herhangi bir biçimde rüşvet veremez, alamaz veya bu konuda yetkilendirilemez.

Rüşvet ve yolsuzluğun engellenmesi politikasının ihlalinin, GSI SLV-TR yöneticileri ve çalışanlarına idari

veya cezai yaptırım uygulanması, ruhsat ve lisansların iptali, varlıklara el konulması ve en

önemlisi GSI SLV-TR’nin itibarının zedelenmesi gibi ağır sonuçları olabilir.

Bir çalışan tarafından bu politikanın ihlali, işten çıkarma dahil olmak üzere önemli disiplin cezalarına

neden olur.

Politikanın Uygulanması

Aşağıdaki kriterler dikkate alınmalıdır:

 • Rüşvet (para, maddi değeri yüksek hediye, ağırlama, vb.) veya kolaylaştırma ödemesi yapılmaz ve alınmaz.
 • Hediye verildiği veya ağırlama yapıldığı durumlarda, hediyeyi alan veya ağırlamadan faydalanan kişinin konumuna uygun ve durumun getirdiği koşullar ile orantılı olmasına dikkat edilir.
 • Daha önce verilen/alınan hediyelerin sıklığı nedeniyle, hediyeyi alan kişiyi uygunsuz bir şekilde etkileme niyetiyle yapıldığı izlenimi doğurabilecek ve bu nedenle bir yolsuzluğa sebebiyet verildiği algısı yaratacak nitelikte olmamalıdır.
 • GSI SLV-TR adına herhangi bir siyasi partiye bağış veya herhangi bir adla aynı veya nakdi katkıda bulunması kesinlikle yasaktır.
 • Kişinin, usulsüz fayda elde etmek veya mevzuata aykırı bir eylemin gerçekleştirilmesine karşılık işe alındığı algısına yol açmaması gerekir.
 • Objektif olarak değerlendirildiğinde, istihdam edilecek kişinin ilgili pozisyon için aranan niteliklere sahip olması esastır.
 • Ücret ve diğer ödeneklerin iş ile kişinin niteliklerine uygun belirlenmesi gerekir.
 • Rüşvet ve yolsuzluğun engellenmesi mevzuatına ilişkin eğitimler, Kalite birimi tarafından verilmelidir.
 • Eğitim faaliyetlerinin her yıl düzenli olarak belirlenen formatta Kalite birimince raporlanması gerekir.
 • Gerçekleştirilen işlemlere ilişkin tüm kayıtlar doğru, şeffaf, eksiksiz ve zamanında tutulmalı, tüm işlemler yürürlükteki mevzuata ve standartlara uygun bir şekilde muhasebe hesaplarına kaydedilmelidir.
 • Muhasebe hesaplarına aktarılan işlemler, tam ve net açıklamalara sahip olmalı, gerektiğinde destekleyici belgeler (fatura vs.) ibraz edilmelidir. Kayıtlar ve destekleyici belgelerin, söz konusu işlemlerin üçüncü bir kişi tarafından incelenmesi durumunda, bu kişinin işlemlerin hangi amaçla ve ne şekilde gerçekleştirdiğini anlayabilmesini sağlayacak ölçüde açık ve net olması gerekmektedir.
 • Muhasebe hesaplarına kaydedilmeden işlem yapılması, varlıkların kayıt altına alınmaması ve kaydedilen işlemlerin usulsüz bir şekilde değiştirilmesi, suiistimal edilmesi hiçbir şekilde kabul edilemez.

Yetki ve Sorumluluklar

GSI SLV-TR tüm çalışanları ve yöneticileri bu politikaya uymaktan sorumludur.

Bir çalışan tarafından ihlali, işten çıkarılma dahil olmak üzere disiplin cezalarına neden olur.