GSI SLV TR (Üst Yönetimi İçin)

GİZLİLİK, TARAFSIZLIK VE BAĞIMSIZLIK TAAHHÜTNAMESİ

1/2

GSI SLV TR’ye ait her türlü bilgi, belge ve dosyaların gizliliği ve güvenliğini sağlayacağımı,

hiçbir bilgi, belgeyi üçüncü bir şahıs veya kuruluşa vermeyeceğimi;

Bütün hizmetlerimizi gizlilik ve tarafsızlık ilkesine uygun olarak gerçekleştireceğime,

Bütün bölümlerin birbirinden bağımsız ve tarafsız olarak hizmet vereceğine,

Tüm personelin, kararlarını etkileyebilecek ticarî, malî ve diğer baskılardan arınmış olmasını

sağlayacağıma,

Tarafsızlığa yönelik riskleri devamlı surette belirleyeceğime ve nasıl en aza indirileceğini

göstereceğime,

Belgelendirme ve onaylanmış kuruluş faaliyetlerinde ve muayene hizmetlerinde kullanılan

uluslararası standartların şartlarına uygun olarak yönetim sisteminin geliştirilmesi ve

uygulanmasına sağlayacağımı;

Belgelendirme ve onaylanmış kuruluş faaliyetleri dahil tüm faaliyetler ile ilgili edinilmiş bütün

yazılı, sözlü vb. bilgileri gizlilik esasına uygun olarak saklayacağımı;

Belgelendirme ve onaylanmış kuruluş faaliyetleri dahil tüm faaliyetler ile ilgili yapılan

anlaşmada belirtilmiş kişi veya organizasyonlar dışında, müşterinin yazılı izni olmadan,

bilgiyi üçüncü bir şahıs veya organizasyona vermeyeceğimi;

Belgelendirme ve onaylanmış kuruluş faaliyetleri ve muayene hizmetleri sırasında

tarafsızlığın tehlikeye düşmesini önlemek için gerekli önlemleri alacağımı;

Şirket faaliyetleri kapsamında yetkili kişiler için gereken çıkar çatışması analizini her

anlaşmadan önce yaptıracağımı;

Görevlendirmeler esnasında tarafsızlığı göz önünde bulundurarak gerekli iş planını

yapacağımı;

GSI SLV TR personelinin ücretlerini yapmış olduğu belgelendirmenin veya testin sayısınasonucuna göre düzenlemeyeceğime;

Akreditasyon kapsamında hiçbir firmaya danışmanlık ve/veya mühendislik hizmeti

sunulmayacağına ancak akreditasyon çalışmaları öncesinde son 2 yıl içinde, aday firmaya

mühendislik hizmeti sağlanmış ise, bu firmaya proses-ürün belgelendirme ve muayene

hizmeti sunulmayacağına;

 

 

Doküman No: F - 133

Rev.07

 

GSI SLV TR (Üst Yönetimi İçin)

GİZLİLİK, TARAFSIZLIK VE BAĞIMSIZLIK TAAHHÜTNAMESİ

2/2

GSI SLV TR’yi dışarıdan değerlendirecek olan Tarafsızlığı Koruma Komitesine her türlü

bilgiyi sağlayacağımı ve bağımsız olarak denetim yapabilmeleri için gerekli yetkileri

vereceğimi;

Hizmet verilen kişi, kurum ve kuruluşlardan para, hediye veya herhangi bir çıkar sağlayıcı

yardım almayacağımı, bunların teklif edilmesi veya verilmesi durumunda kesinlikle

reddedeceğimi;

Verilen bütün hizmetlerde tüm taraflara eşit ve adil davranıp, kesinlikle ayrımcılık

yapmayacağımı;

beyan eder, yukarıdaki hükümlere uymayı taahhüt ederim.

Adı – Soyadı / Tarih

İmza