Clicky

GSI SLV TR (Üst Yönetimi İçin)

GİZLİLİK, TARAFSIZLIK VE BAĞIMSIZLIK TAAHHÜTNAMESİ

GSI SLV TR’ye ait her türlü bilgi, belge ve dosyaların gizliliği ve güvenliğini sağlayacağımı, hiçbir bilgi, belgeyi üçüncü bir şahıs veya kuruluşa vermeyeceğimi;

Bütün hizmetlerimizi gizlilik ve tarafsızlık ilkesine uygun olarak gerçekleştireceğime,

Bütün bölümlerin birbirinden bağımsız ve tarafsız olarak hizmet vereceğine,

Tüm personelin, kararlarını etkileyebilecek ticarî, malî ve diğer baskılardan arınmış olmasını sağlayacağıma,

Tarafsızlığa yönelik riskleri devamlı surette belirleyeceğime ve nasıl en aza indirileceğini göstereceğime,

Belgelendirme ve onaylanmış kuruluş faaliyetlerinde ve muayene hizmetlerinde kullanılan uluslararası standartların şartlarına uygun olarak yönetim sisteminin geliştirilmesi ve uygulanmasına sağlayacağımı;

Belgelendirme ve onaylanmış kuruluş faaliyetleri dahil tüm faaliyetler ile ilgili edinilmiş bütün yazılı, sözlü vb. bilgileri gizlilik esasına uygun olarak saklayacağımı;

Belgelendirme ve onaylanmış kuruluş faaliyetleri dahil tüm faaliyetler ile ilgili yapılan anlaşmada belirtilmiş kişi veya organizasyonlar dışında, müşterinin yazılı izni olmadan, bilgiyi üçüncü bir şahıs veya organizasyona vermeyeceğimi;

Belgelendirme ve onaylanmış kuruluş faaliyetleri ve muayene hizmetleri sırasında tarafsızlığın tehlikeye düşmesini önlemek için gerekli önlemleri alacağımı;

Şirket faaliyetleri kapsamında yetkili kişiler için gereken çıkar çatışması analizini her anlaşmadan önce yaptıracağımı;

Görevlendirmeler esnasında tarafsızlığı göz önünde bulundurarak gerekli iş planını yapacağımı;

GSI SLV TR personelinin ücretlerini yapmış olduğu belgelendirmenin veya testin sayısına-sonucuna göre düzenlemeyeceğime;

Akreditasyon kapsamında hiçbir firmaya danışmanlık ve/veya mühendislik hizmeti sunulmayacağına ancak akreditasyon çalışmaları öncesinde  son 2 yıl içinde, aday firmaya mühendislik hizmeti sağlanmış ise, bu firmaya proses-ürün belgelendirme ve muayene hizmeti sunulmayacağına;

GSI SLV TR’yi dışarıdan değerlendirecek olan Tarafsızlığı Koruma Komitesine her türlü bilgiyi sağlayacağımı ve bağımsız olarak denetim yapabilmeleri için gerekli yetkileri vereceğimi;

Hizmet verilen kişi, kurum ve kuruluşlardan para, hediye veya herhangi bir çıkar sağlayıcı yardım almayacağımı, bunların teklif edilmesi veya verilmesi durumunda kesinlikle reddedeceğimi;

Verilen bütün hizmetlerde tüm taraflara eşit ve adil davranıp, kesinlikle ayrımcılık yapmayacağımı;

Hizmet verdiğimiz kişi, kurum veya kuruluşların ölçeğine bakmayacağımı, herhangi bir birlik veya gruba üye olması şartı sunmayacağımı; beyan eder, yukarıdaki hükümlere uymayı taahhüt ederim.


Adı – Soyadı / Tarih
İmza