Clicky

GSI SLV-TR olarak;

Sosyal uygunluk politikamız, tüm iş ortaklarımızla birlikte temel ilke ve değerlerimize dayanan, takım çalışması şeklinde yürüterek oluşturduğumuz standartları içerir. Hedefimiz, firmamız bünyesinde Sosyal Uygunluk Politikasının şirket kültürü haline gelmesini sağlamaktır. Bu nedenle sosyal uygunluk standartları oluşturulmuş ve uygulanmaya başlanmıştır. Bu sosyal uygunluk standartları ile ürün ve hizmet yaratmanın yanında bu politika, çalışanların kanunlar çerçevesinde standartlardan kaynaklanan tüm haklarını vermeyi, iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uymayı, çevreye duyarlı olmayı, çalışanlar arasında açık ve dürüst bir iletişim, saygı ve değer gördüğü işyeri ortamını oluşturmayı taahhüt eder. Sosyal uygunluk politikası tüm çalışanlarımıza eğitimler veya iletişim kanalları aracılığı (pano, internet sitesi, mail grubu vb.) ile duyurulur, web sitesinde yayımlanır. Bu politika kapsamında, endişelerini, kaygılarını ve şikâyetlerini dile getiren çalışanlara karşı, hiçbir yaptırım veya cezalandırma eylemi uygulanmaz ve bu kaygı ve endişelerini dile getirmesi için imkanlar sunulur. Çalışanlar her türlü görüş, istek, şikâyet ve önerilerini açık şekilde beyan edebilir ve bunlar Üst Yönetim tarafından değerlendirilir ve iyileştirilmeye açık alanlar için gerekli iyileştirme faaliyetleri yapılır. Sosyal Uygunluk Politikası aşağıdaki bileşenleri kapsar:                                             

· Zorla Çalıştırma (Gönüllü Çalışma)

· Çocuk İşgücü (Reşit Olmayan Çalışanlar)

· Ayrımcılık (Eşitlikçi Yaklaşım)

· Etik İş Davranışı

· Çalışma Saatleri ve Ücretler (Ücret / Maaş)

· Sağlık ve Güvenlik

· Toplum ve Paydaşlarla Bağlılık

· Yabancı Uyruklu Çalışanlar

· Dinlenme Günleri ve Tatiller

· İşe Alma ve İstihdam

· İş Sözleşmesi (İşveren Sözleşmesi)

· İş ve İşçi Disiplini

· Çevrenin Korunması

Zorla Çalıştırma (Gönüllü Çalışma)

Firmamız, hiçbir çalışana zorunlu çalıştırma yaptırmaz. Firmamızdaki çalışma esasları gönüllülük esasına dayanır. Çalışanın işi bırakması durumunda herhangi bir güvenlik sebebi dışında şirket buna engel olamaz veya erteleyemez. Çalışanımızın her türlü bilgisi korunur ve yasaların belirttiği ölçüde saklı tutulur.

Çocuk İşgücü (Reşit Olmayan Çalışanlar)

Firmamızda hiçbir şekilde çocuk işçiliği kabul edilemez. Stajyer, kursiyer gibi zorunlu haller dışında ulusal ve uluslararası yasaların belirlediği minimum yaş dikkate alınır.

Ayrımcılık (Eşitlikçi Yaklaşım) 

Firmamız, tüm çalışanlarına ve sağladıkları katkılara değer verir. Ayrımcılığa karşı duruş ve fırsat eşitliğini sağlama konusunda köklü bir taahhüde sahiptir. Yönetim olarak kuruluşumuzu ırk, cinsiyet, renk, milliyet, sosyal köken, din, yaş, maluliyet, siyasi görüş veya yürürlükte olan yasalarca korunan her türlü değer statü temelinde ayrımcılığın veya fiziksel ya da sözlü tacizin olmadığı bir kurum olarak muhafaza etmeye kararlıyız. İşletmemiz için personel seçimi, açık pozisyon, eğitim, ilgi alanları, yetenek, iş deneyimi gibi asgari nitelikler temel alınarak yapılır.

Etik İş Davranışı

Firmamız hiçbir şekilde yolsuzluk, dolandırıcılık, zimmet veya rüşvete müsamaha göstermez.

Çalışma Saatleri ve Ücretler (Ücret / Maaş)

Uygulamalarımız ücret, çalışma saatleri, fazla mesai ve yan ödemeler hakkında yürürlükteki yasalara ve iş sözleşmelerine tam bir uygunluk içinde gerçekleştirilir. Çalışanlarımıza becerilerini ve kapasitelerini geliştirmek için fırsatlar teklif eder ve mümkün olduğunca yükselme fırsatları sunarak bu çabalar desteklenir.

Sağlık ve Güvenlik

Firmamız, güvenli ve sağlıklı bir işyeri ortamının oluşturulmasını ve korunmasını sağlar. Şirket, çalışanlarımızın kaza, yaralanma ve sağlığı tehdit eden her türlü faktöre maruz kalma riskini minimuma indirerek, güvenli, sağlıklı ve verimli çalışabilecekleri bir iş ortamını oluşturarak sürekliliğini sağlamayı amaçlar. İşletmemizde, şiddetin, tacizin, tehdidin, istismarın ve rahatsız edici şartların olmadığı bir iş yeri ortamı sağlamaya özen gösterilir. Firmamızda yasal mevzuatın düzenlediği tüm iş sağlığı ve güvenliği kuralları uygulanır.

Toplum ve Paydaşlarla Bağlılık

Firmamız, paydaşlarıyla, onların görüşlerini dinleyerek, görüşlerinden bilgi edinerek ve görüşlerini dikkate alarak iyi niyet temelinde bağ kurma taahhüdü verir.

Yabancı Uyruklu İşçi Çalıştırma (Yabancı İşçilerin İstihdamı)

Firmamızda yabancı uyruklu işçi çalıştırılmamaktadır. Çalıştırılması durumunda ise yasalarımıza uygun olarak çalıştırılan/çalıştırılacak yabancı uyruklu çalışanlar için İş sözleşmeleri anlayacakları dilde düzenlenir. İşe girişten işten ayrılma sürecine kadar tüm özlük işlemleri yürürlükteki yasal mevzuatlara uygun olarak yürütülür. İşçi hiçbir durumda borçlandırılarak çalıştırılamaz. İşletmemiz tarafından yabancı isçilerin çalışma konusundaki yasal hakları korunur. Firmamız, kaçak işçi çalıştırmaz.

Hamile İşçi Çalıştırma

Firmamızda hamile işçi çalışmasını engelleyecek ayrımcı hiçbir uygulama bulunmamaktadır. Yasal mevzuatın tanımladığı ve izin verdiği şartlar altında görevlerine devam etmektedirler. Ancak hamileliğin 6. ayından sonra veya sahada çalışmasının sakıncalı olduğu doktor tarafından rapor edilen hamile çalışanlar, fabrika imalat denetiminde, kimyasal proses kontrolü vb. çalışmalarda görevlendirilmez. Bu süreçte ofiste, raporlama vb. gibi masa başı işlerde çalıştırılır.

Dinlenme Günleri ve Tatiller

Çalışanlarımız yasal hakları çerçevesinde dinlenme ve tatil günlerinden yoksun bırakılmazlar. İş sözleşmesinde tanımlanmaktadır.

İşe Alma ve İstihdam

Firmamız yönetimince ihtiyaç duyulan açık pozisyonlar belirlenerek şirket yönetimi tarafından yasalara uygun ve belirli kurallar çerçevesinde (eşitlikçi yaklaşım, izin, ücret, tatil, iş sözleşmesi vb.) istihdam gerçekleştirilir.

İş Sözleşmesi (İşveren Sözleşmeleri)

Firmamız ile istihdam edilecek kişi arasında, işyerine ve yasalara uygun ve koşulları içeren “Belirsiz Süreli İş Sözleşmesi“ hazırlanır. Göreve başlamayı kabul eden personele “Belirsiz Süreli İş Sözleşmesi“ imzalatılır. İş sözleşmesinin bir örneği imza karşılığı çalışana verilir, oryantasyon eğitimi ile firmamız ve işin gerektirdiği tüm kural ve kaideler ilgili personele aktarılır.

İş ve İşçi Disiplini

Firmamız tarafından disiplinli çalışmayı sağlayabilmek amacıyla disiplin kuralları uygulanır. Şirket, çalışanını disipline etmek için hiçbir şekilde ücret kesintisi yaptırımı uygulayamaz. Tüm çalışanlarımız çalışma kuralları talimatlarına uygun davranarak çalışmalarını yürütür.

Çevrenin Korunması

Her türlü faaliyetimizden doğabilecek çevresel etkileri sorumluluk bilinciyle yönetiriz. Tüm faaliyetlerimizde çevresel etkileri yok edecek veya minimize edecek ve doğal kaynakları en verimli şekilde kullanacak her türlü iyileştirme ve geliştirme çalışmalarını belirler ve uygularız. Bu politika belgesinde yer alan tüm ilkeler gerekli düzenlemeler ile uygulamaya aktarılır ve uygulamaların düzeyi ilgili birimlerce denetlenir. İşletmemizin sosyal sorumluluk uygulamalarında göstereceği başarıyı, şirket performansımızın değerlenmesinde önemli bir kıstas olarak dikkate alırız.

Bu politika, GSI SLV-TR’nin daha iyi bir dünya ve gelecek için üzerine düşen her türlü sorumluluğu yerine getireceğinin açık bir taahhüdünü, tüm çalışanlarımızla, tüm paydaşlarımızla ve tüm iş ortaklarımızla paylaşmak üzere hazırlanmıştır.